menu Icon
Menu
close menu icon

Terms and condition

KJØPSVILKÅR MELLOM KUNDEN OG LEVERANDØREN AV OPPLEVELSER OG REISERELATERTE AKTIVITETER

SIST OPPDATERT 2022-04-04

1. GENERELT 

1.1 Avtalen

Denne avtalen består av disse kjøpsvilkårene («Kjøpsvilkårene»), opplysninger gitt i forbindelse med bestillingen («Ordrebekreftelsen») og de samtykker som eventuelt er gitt av Kunden. Disse dokumentene utgjør til sammen avtalen («Avtalen») mellom Arrangøren og Kunden. Avtalen omfatter også Arrangørens eventuelle individuelle betingelser.


Opplysninger Arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer eller lignende er også en del av Avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for Kundens kjøp av det aktuelle Produktet eller dersom informasjonen er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene i de forskjellige dokumentene, går det som særskilt er avtalt mellom Partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

GOTO-plattformen drives av GOTO Norway AS («GOTOen») på nettstedet [URL]. GOTO skal ikke anses som part i Avtalen mellom Arrangøren og Kunden. 

Kjøpsvilkårene får anvendelse på alle kjøp av aktiviteter, produkter og/eller tjenester («Produktet») på GOTO-plattformen fra en eller flere leverandører («Arrangøren»), bekreftet av deg som forbruker («Kunden»). Arrangøren skal påse at Produktet blir levert til Kunden som avtalt og detaljert i Ordrebekreftelsen.

Partene i Avtalen er Kunden og Arrangøren. En Ordrebekreftelse kan ha en eller flere arrangører. Arrangøren og Kunden omtales i fellesskap som «Partene» i disse Kjøpsvilkårene. 

1.2 Ikrafttredelse

Avtalen mellom Arrangøren og Kunden trer i kraft ved bekreftet bestilling av Produktet.

2 ARRANGØRENS GENERELLE PLIKTER

Arrangøren skal påse at Produktet blir levert med den grad av faglig dyktighet som kan forventes innenfor tilsvarende eller liknende bransje. 

Produktet skal være i overensstemmelse med det som er avtalt med Kunden og som fremgår av Ordrebekreftelsen. I Ordrebekreftelsen angis tidspunkt for leveranse av Produktet («Leveringstidspunktet»). 

Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer av Produktet, skal Arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at Kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til kunder i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og der det er aktuelt bistå med å finne alternative produkt. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av Kunden.

Arrangøren/GOTO skal snarest mulig opplyse om forhold den forstår, eller bør forstå, har betydning for Kunden.

Påpeker Kunden mangler ved Produktet, plikter Arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

Arrangøren skal før Avtalen inngås gi Kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav leveringsstedet for Produktet har for borgere fra EU/EØS-landene dersom Produktet inneholder transport til leveringsstedet fra et annet land enn Norge. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Kunden er selv ansvarlig for å sørge for å ha med seg gyldig pass, eventuelt visum, og andre dokumenter som er nødvendige for å nyttiggjøre seg av Produktet ved leveringsstedet iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for ut- eller innreise.

Kunden skal før Avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med nyttiggjøring av Produktet.

3 KUNDENS GENERELLE PLIKTER 

Kunden plikter: 

a) å sette seg inn i disse Kjøpsvilkårene og de betingelser Arrangøren har publisert på GOTO-plattformen, i sin katalog eller på annen måte. 

b) betale det avtalte Vederlaget innen den frist som er fastsatt i Kjøpsvilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Arrangøren rett til å annullere bestillingen. 

c) å gi Arrangøren relevant informasjon som Kunden forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for levering av Produktet. Den som bestiller på vegne av andre, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov ikke er gitt på korrekt måte. Den som bestiller et Produkt på vegne av andre, plikter å påse at de betingelser Arrangøren har satt for Produktet følges.

d) å gi Arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold, dersom Kunden oppdager en mangel ved Produktet. Oppdages mangelen etter at Produktet er tatt i bruk må Kunden så vidt mulig reklamere på stedet. 

e) å kontrollere at Ordrebekreftelsen og annen dokumentasjon er i samsvar med bestillingen og at navn er i samsvar med gyldig identifikasjon.

f) å fremskaffe dokumentasjon som er nødvendig for å nyttiggjøre seg Produktet, samt tegne de forsikringer som Kunden føler den har behov for. Arrangøren har rett til å avvise Kunden dersom relevant dokumentasjon ikke er medbrakt hvor det er nødvendig for levering av Produktet. 

g) å rette seg etter Arrangørens bestemmelser slik de er presentert før avtaleinngåelsen, eventuelle andre delleverandørers ordensreglement, samt rette seg etter transportørers og stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger Arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc., samt de pålegg en eventuell transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. 

h) å opptre slik at Kunden ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise Kunden dersom Kundens oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at Kunden ikke kan oppfylle kravene i Avtalen.

4 MINDREÅRIGE

Produktet kan kun kjøpes av Kunder som er 18 år eller eldre. Foresatte til mindreårige kan kjøpe Produktet, som kan nyttiggjøres av mindreårige. Det vil fremgå av Produktets beskrivelse på GOTO-plattformen om Produktet har en nedre aldersgrense. 

5 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER.

Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke underleverandører (det være seg uavhengige eller beslektede selskap) ved levering av Produktet. 

6 PRIS OG BETALING

6.1 Pris

Prisen på Produktet skal være i henhold til beskrivelsen i Ordrebekreftelsen («Vederlaget»). 


Vederlaget skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske myndigheter måtte legge på de tjenester som Avtalen omfatter. Videre skal Vederlaget inkludere eventuelle tillegg for særønsker Kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser Arrangøren har samtykket til som en del av leveringen av Produktet. 

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til Vederlaget og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. 

6.2 Betaling

Betaling skal skje ved bestilling av Produktet, med mindre annet er avtalt i Ordrebekreftelsen. 

6.3 Forsinket betaling

I tilfelle av forsinket betaling, forbeholder Arrangøren seg retten til å kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17.desember 1976 nr. 100, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader. 

6.4 Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum Kunden skal betale.

Der Arrangøren kan dokumentere at levering av Produktet medfører spesielle økonomiske forpliktelser før leveringstidspunktet, kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

7 KRAV FRA TREDJEPARTER

Kunden skal holde Arrangøren skadesløs for eventuelle tredjepartskrav i forbindelse med nyttiggjørelsen av Produktet. Kunden samtykker til å erstatte ethvert ansvar (inkludert saksomkostninger) som Arrangøren pådrar seg i tilknytning til eventuelle krav fra noen andre vedrørende Produktet som Arrangøren har levert til Kunden. 

I det tilfellet at Arrangøren kan holdes ansvarlig etter pakkereiseloven, er ansvaret etter Avtalen begrenset til tre ganger pakkereisens samlede pris jf. pakkereiseloven § 33 (2). Disse erstatningsbegrensningene gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsom. 

8 KUNDENS RETT TIL AVBESTILLING

8.1 Ordinær avbestilling innen fristen 

Kunden har rett til å avbestille Produktet inntil 24 timer før Leveringstidspunktet, dersom noe annet ikke er avtalt eller beskrevet i turteksten.

Ved avbestilling skal Vederlaget refunderes i sin helhet, dersom ikke noe annet er avtalt.

8.2 Avbestilling etter utløpet av fristen

Dersom Kunden avbestiller Produktet etter utløpet av avbestillingsfristen i punkt 8.1, vil ikke Vederlaget refunderes Kunden. Dersom Kunden har tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, ref. punkt 11, vil Kunden kunne på visse vilkår få dekket hele eller deler av Vederlaget fra forsikringsselskapet dersom dette følger fra forsikringsvilkårene.   

Kunden plikter å gi Arrangøren beskjed om avbestillingen så snart som mulig.

8.3 Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Uavhengig av det ovenfornevnte, har Kunden rett til å avbestille Produktet å få refundert Vederlaget, dersom det i tilknytning til levering av Produktet, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke levering av Produktet eller transporten knyttet til leveransen.Kundens kunnskap om de aktuelle omstendighetene, herunder om Kunden er gjort kjent med og har akseptert de aktuelle omstendighetene ved Produktet, kan spille inn i vurderingen av om forholdet faktisk er å anse som uunngåelig eller ekstraordinært.

8.4 Overdragelse av Produktet

Kunden har rett til å overdra Produktet til en annen som oppfyller betingelsene for å kunne nyttiggjør seg Produktet. Forutsetningen er at Arrangøren eller GOTO gis melding om dette innen rimelig tid før Leveringstidspunktet og at Arrangøren og/eller underleverandører Arrangøren benytter ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse.

9 ARRANGØRENS RETT TIL KANSELLERING

9.1 For få solgte produkt

Arrangøren kan kansellere levering av Produktet dersom det ikke blir solgt det antall produkt eller beleggsandel Arrangøren i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å gjennomføre levering av Produktet. 

Kanselleringsfristen må ikke settes kortere enn:

  • 20 dager før Leveringstidspunktet dersom Produktet har en varighet på mer enn 6 dager
  • 7 dager før Leveringstidspunktet dersom Produktet har en varighet mellom 2 og 6 dager
  • 48 timer før Leveringstidspunktet dersom Produktet har en varighet på mindre enn 2 dager


Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til Kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi Kunden beskjed om kansellering også etter fristene er oversittet. Ved kansellering etter fristene skal hele Vederlaget refunderes så snart som mulig.

9.2 Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere levering av Produktet uten erstatningsansvar, dersom Produktet ikke kan leveres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og Kunden underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold.  Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres Produktet før levering på grunn av hindringer utenfor Arrangørens kontroll, plikter Arrangøren umiddelbart å refundere Vederlaget til Kunden. Alternativt skal Kunden kostnadsfritt tilbys et produkt av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom Arrangøren kan tilby dette. Tilbys Kunden et alternativt produkt av lavere kvalitet enn avtalt, skal Kunden gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i første avsnitt, vil ikke Arrangøren ha erstatningsansvar dersom Produktet blir mangelfullt eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter Leveringstidspunktet. Dersom varigheten på Produktet forkortes ved at Arrangøren eller Kunden avbryter pga. slike forhold, vil Kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for Kunden. Må gjennomføringen av Produktet avbrytes, plikter Arrangøren å frakte Kunden tilbake til det avtalte sted uten kostnader og med minst mulig ulempe for Kunden. 

Dersom Arrangøren unnlater returtransport eller utsetter denne unødvendig og Kunden selv må besørge returen, er Arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter Kunden pådrar seg som en følge av dette. 

9.3 Arrangørens rett til å endre Produktets innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre Avtalen eller Produktets spesifikasjoner til ulempe for Kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av Avtalen.

Arrangøren plikter å underrette Kunden skriftlig så snart som mulig dersom Arrangøren ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse Kunden om Kundens rett til å heve kjøpet av Produktet dersom endringene medfører at Produktet vil lide av vesentlige mangler for Kunden etter endringen, eller retten til å kreve prisavslag dersom Produktet vil bli mangelfullt. Har Kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister Kunden retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter Kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

10 ANSVAR OG ERSTATNING

10.1 Mangler før Leveringstidspunktet 

Kunden kan heve avtalen før Leveringstidspunktet dersom det er klart at Produktet vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for Kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi Arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av Vederlaget, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har Kunden rett til et produkt av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom Arrangøren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative produktene er av lavere kvalitet enn avtalt, skal Kunden gis et passende prisavslag.

Kan Arrangøren ikke tilby et slik erstatningsprodukt, kan Kunden selv kjøpe et produkt som tilsvarer det opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde Arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for det opprinnelige Produktet, kan erstatning normalt ikke påregnes.

10.2 Mangler etter Leveringstidspunktet

Produktet har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av Produktet og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side.

Kunden plikter å reklamere på mangler Kunden oppdager uten ugrunnet opphold.

Reklamasjonsberettigede mangler etter Leveringstidspunktet gir Kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp

Kunden kan kreve at Arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for Kunden. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av Kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan Kunden selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår Kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater Kunden å reklamere til Arrangøren eller Arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister Kunden retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at Arrangøren tilbyr et alternativt produkt dersom en vesentlig del av Produktet ikke kan leveres. Arrangøren skal om mulig tilby et alternativt produkt av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative produktene har lavere kvalitet enn avtalt, skal Kunden gis et passe prisavslag. Kunden kan bare avvise tilbudet dersom de alternative produktene ikke er sammenlignbare med det som følger av Ordrebekreftelsen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har Kunden rett til et passende prisavslag for perioden Produktet har hatt en mangel.

d) Heving

Har Produktet en mangel som i vesentlig grad påvirker leveringen av Produktet og Arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternativt produkt, kan Kunden heve Avtalen og kreve tilbake verdien av Produktet som ikke er levert.

Hever Kunden Avtalen etter denne bestemmelse, har Kunden krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet avtalt sted, dersom Produktet inneholder transportelement. Reglene i punkt 9.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning

Er Produktet mangelfullt og dette fører til at Kunden lider tap, kan Kunden kreve erstatning av Arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foran stående faller bort dersom Arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av Produktet som inngår i Avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for Arrangøren.

10.3 Erstatningsbegrensninger

Der Arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan Arrangøren begrense erstatningen i Avtalen, men ikke til mindre enn tre ganger Vederlaget.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

10.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke Kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at Kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til Arrangøren. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om Arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter Kunden å begrense tapet så godt Kunden kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes Kundens egen forsømmelse eller forhold.

Når det gjelder forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger), vises det til de spesifikke bestemmelsene, som finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av Produktet med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av Produktet er til stede, jf.  pkt. 10. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av Produktet. Om Kunden velger å avbryte/heve kjøpet av Produktet etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av Produktet etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal Kunden kun ha refundert den delen av Vederlaget som relaterer seg til transporten. Arrangøren plikter å gjøre Kunden oppmerksom på at full refusjon av Vederlaget da ikke vil skje.

10.5 Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved Produktet etter bestemmelsene i pkt 10:

a) Avvik fra forventninger Kunden har hatt og som ikke er skapt av Arrangøren, som f.eks. annen standard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene Kunden klager på, må ansees å være «vanlige» på destinasjonen.

b) Unormale vær- og andre naturgitte forhold Arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

c) Forhold Kunden må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i Avtalen. Skifte av bosted på grunn av overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».

d) Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer når Produktet har varighet under 5 døgn, eller 8 timer når Produktet har varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer når Produktet har varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at Kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon Kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

e) Avvik fra det avtalte som skyldes Kundens eget forhold.

11 FORSIKRING

Kunden kan selv velge å tegne en avbestillingsbeskyttelser eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, som for eksempel sikrer Kunden ved plutselig og alvorlig sykdom, tap eller skade på eiendeler eller andre uventede eller alvorlige hendelser. Hva konkret en slik forsikring dekker vil fremgå av det enkelte forsikringsbevis. Dersom slik forsikring ikke tegnes, oppfordres Kunden til å medbringe Europeisk Helsetrygdkort eller tilsvarende.

12 COVID-19

Endringer i statlige eller private reguleringer relatert til Covid-19 tiltak som medfører forsinkelser eller andre mangler i forhold til Produktet, skal ikke anses som et mislighold av Avtalen for Arrangøren. 

13 TVISTER

Avtalen reguleres av norsk rett. 

Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. 

Ved reklamasjon gjøres Kunden oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom Kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at Partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan.

EUs klageportal kan også brukes hvis Kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Om Partene ikke finner en endelig løsning, skal tvisten behandles etter norsk rett for norske domstoler. 

Handlevogn

Handlekurven din er tom

Når du har lagt til en aktivitet i handlekurven reserverer vi plassen din i 15 minutter.